Kişisel Verilerin Korunması Politikası

TANIMLAMALAR

FarmaCity: FAZ4 Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti Akasya Acıbadem Kent Kule, Çeçen Sok. No 25A3 K11 D18 34660 Üsküdar İstanbul Türkiye -- Üsküdar VD No: 3850464746 -- Ticaret Sicil No: 569601 -- Mersis No: 0385046474600018 İŞKUR’a kayıtlı Geçici İş İlişkisi Yetkisi olan Özel İstihdam Bürosu olarak faaliyet göstermektedir.

FarmaCity faaliyet alanı: : İstihdama aracılık hizmetleri, çalışan, yönetici araştırmaları, insan kaynakları danışmanlığı, yönetici ve lider geliştirme danışmanlığı, yetenek ve yetkinlik haritalandırılması, değerlendirme ve geliştirme merkezi uygulamaları, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı kapsamında yer alan araştırmalar, testler, referans araştırmaları, işe alım hizmetleri, profesyonel profillerle veya adaylarla görüşmeler ve mülakatlar, aday değerlendirme raporlarının hazırlanması, geçici iş ilişkisi kurulması, yeni kariyere geçiş danışmanlığı, yönetici ve organizasyonel gelişim koçluğu

FarmaCity Çalışanı: FarmaCity’de veya iş ortaklarında FarmaCity’nin faaliyet alanı kapsamında çalışan kadrolu veya danışman statüsünde çalışan veya FarmaCity’ye hizmet sağlayan kişiler

İş Ortağı: FarmaCity’nin istihdama aracılık etmek amacı ile bilgi ve yöntemlerini karşılıklı olarak paylaştığı yerel ve/ya uluslararası ticari işbirlikçileri, tüzel kişiler veya bireyler

Aday Kişi: Kişisel verilerinin işlenmesine açık rıza vermek suretiyle FarmaCity’nin faaliyet alanında sayılan hizmetlerden yararlanarak yeni iş sözleşmelerine taraf olmasına imkan sağlanan çalışan adayı kişi

Profesyonel Profil: Aday Kişinin linkedin.com, kariyer.net vb. internet sitelerinde profesyonel iş yaşantısına ilişkin özgeçmişine ait verilerden oluşturduğu, girdiği verilerin doğruluğunu taahhüt ettiği, rızası ile alenileştirdiği profil

KVKK: 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel verileri işleme amacı : FarmaCity’nin yukarıda tanımlanan faaliyet alanı kapsamında sayılan hizmetleri çalışan adayları ile işverenlere verebilmek ve sayılan diğer iş ve işlemleri gerçekleştirilmek

Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Anonimleştirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır. Kanun çerçevesinde rıza, kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen istek üzerine, onay vermesi anlamını taşımaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Belge KVKK kapsamında adayların haklarının korunmasını kapsamaktadır. Kanun, her türlü kişisel verinin işlenmesi sırasında uyulması gereken ilkeleri belirlemektedir. FarmaCity, kişisel bilgileri tamamen faaliyet alanı kapsamında sizlere hizmet vermek amacıyla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir. Kişisel verilerinizin başka bir amaçla işlenmesi söz konusu değildir. Toplanan veriler olağan bir özgeçmiş dosyasında bulunan bilgilerden ve/veya FarmaCity çalışanlarının adaylar ile yapılan mülakat notlarından ve/veya istihdama aracılık hizmetleri kapsamında uygulanabilecek kişilik, profilleme, beceri testleri ve yabancı dil seviyesinin ölçümlenmesi ve benzeri teknik testler, değerlendirme merkezi veya teknik testlerin sonuçlarından oluşmaktadır. Bunlara ek olarak verileriniz, kişisel profesyonel profillerinden ve/veya internet ortamından, yazılı, görsel medyadan, sosyal medyadan edinilen bilgileri (eğer varsa ve tarafınızca alenileştirilmiş ise), fotoğraflar, görüşme notları ve araştırma süreci içerisinde ve referanslardan elde edinilen yorumları içerebilir. Tarafınızla ilgili kurumsal üyelikler, eğitim durumu ve çalışma geçmişi gibi geçmişe yönelik araştırmalar yapılabilir. Edinilen bilgiler halka açık kaynaklardan ve/veya üçüncü şahıslardan ve/veya doğrudan sizden alınan bilgilere dayanarak güncellenir. FarmaCity tarafından açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz, FarmaCity’nin faaliyet alanı kapsamında sayılan hizmetlerin verilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, istihdam olanaklarınızın arttırılması amaçlarıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki işverenlere aktarılabilir.

Herkesin kişisel verilerini paylaşmayı reddetme seçeneği saklıdır. Ancak bu durumda, KVKK hükümleri gereği kişi ile iletişim kurulması için gereken bilgilerin paylaşımı gerçekleşmeyeceğinden kişi,FarmaCity aracılığı ile oluşabilecek fırsatlar için potansiyel bir aday olarak dikkate alınmasını engellemiş olur ve bu durumda kişinin fırsatlar konusunda kendisine adil davranılmadığını ileri sürme ihtimali ortadan kalkmış sayılacaktır.

Toplanan Kişisel Verilerin büyük bir kısmı FarmaCity veri tabanında saklanmaktadır.

Bu veritabanı yönetici arama, istihdama aracılık ve yönetici ve yetenek araştırması ve FarmaCity’nin faaliyet alanında yer alan ilgili hizmetlerin verilebilmesi amacıyla sadece FarmaCity çalışanları tarafından kullanılmaktadır. Veritabanında saklanan bilgilerin gizliliğini korumak üzere FarmaCity’nin KVKK’ya ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun güvenlik tedbirleri ve prosedürleri bulunmaktadır ve tedbirler zaman içerisinde gözden geçirilmekte ve yasal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak güncellenmektedir ve FarmaCity çalışanları gelişmeler doğrultusunda bilgilendirilmektedir. Kişisel bilgilerin geri kalan kısımları FarmaCity çalışanları tarafından kağıt dosyalarda tutulmaktadır.

Kişisel verileriniz;otomatik olan/olmayan yöntemlerle temini, devir alınma, yurt içinde ve dışında yazılı, manyetik ve/veya bulut arşivlerine ve/veya sunuculara kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, arşivlenmesi, (yurt içinde ve yurtdışına) aktarılması, transferi işlemlerine tabi tutulabilecektir.

Veri sorumlusu olarak FarmaCity’e başvurarak kendinizle ilgili;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ya da anonimleştirilmesini isteme
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerinizi, FarmaCity’nin +90 216 450 5100 numaralı telefon numarası üzerinden bildirebilirsiniz.